درس تکنیک پالس

مراجع:

1-"Solid State Pulse Circuits", David Bell

ترجمه شده: "تحلیل و طراحی مدارات تکنیک پالس"- مترجم محمود دیانی یا سعید قاضی مغربی

2- اصول و مبانی تکنیک پالس- تاًلیف: دکتر معتمدی

3- تکنیک پالس و مدارهای دیجیتال-تاًلیف: دکتر محمود تابنده

***************************************************************

جزوه درس:

1- جزوه درسی جهت نیمسال دوم 93-94 فصل ا تا 6 آماده شده است، آن را از لینک زیر دانلود و پرینت گرفته همراه خود  به کلاس بیاورید.

  http://research.iaun.ac.ir/pd/saeed-nasri/

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

تکالیف:

از لینک داده شده دانلود نمایید:

  http://research.iaun.ac.ir/pd/saeed-nasri/

 

تکلیف 1: تاریخ تحویل دوشنبه 93/12/11

تکلیف 2: تاریخ تحویل دوشنبه 93/12/18

 تکلیف 3: تاریخ تحویل دوشنبه 94/1/24

تکلیف 4: تاریخ تحویل دوشنبه 94/2/14

 تکلیف 5: تاریخ تحویل دوشنبه 94/2/21

تکلیف 6: تاریخ تحویل دوشنبه 94/2/28

 تکلیف 7: تاریخ تحویل دوشنبه 94/3/4

تکلیف 9: تاریخ تحویل دوشنبه 94/3/11

تکلیف 10: تاریخ تحویل دوشنبه 94/3/18

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
/ 0 نظر / 76 بازدید