درس پردازش تصویر

مراجع:

1-Digital Image Processing, Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, 3nd Edition, Prentice Hall, 2007.

2-Digital Image Processing Using Matlab, Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, Steven Eddins, 2st Edition, Pearson, 2009.

3-Digital Image Processing , William K. Pratt, 4'th Edition, John Wiley, 2007.

4-Fundamentals of Digital Image Processing , by A.K. Jain

5-The Image Processing Handbook by John C. Russ

  ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

مرجع فارسی مورد استفاده در کلاس:

ترجمه مرجع 2: کتاب پردازش تصویر دیجیتال با زبان MATLAB

مترجم: مهندس عین الله جعفرنژاد قمی

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

جزوات مورد استفاده در کلاس:

1- جزوه تصاویر رنگی ( فصل 6 مرجع 1) را از لینک زیر دانلود نمایید:

    http://research.iaun.ac.ir/pd/saeed-nasri/

 

**************************************************************************

موضوعات تحقیق پیشنهادی:

 بر ای انتخاب موضوع  تحقیق در زمینه پردازش تصویر و بینایی ماشین  می توانید به سایت "انجمن ماشین بینایی و پردارش تصویر ایران" یا "انجمن هوش مصنوعی ایران" مراجعه کرده و از مقالات انها استفاده نمایید. (لینک این سایت ها در زیر آمده است:

http://ismvip.ir/index.php

http://artificial.ir/intelligence/

ضمناً از لینکهای زیر نیز می توانید استفاده کنید:

http://www.boute.ir/iust-ai-92/

http://mayboduni.persianblog.ir/tag/

http://engg.scu.ac.ir/akbar/

******************************************************************

موضوع مقاله:

 پیشنهاد می شود  برای تعیین موضوع مقاله و سریعتر به نتیجه رسیدن پس از انتخاب موضوع تحقیق یک مقاله مروری در آن زمینه تهیه نمائید .

 

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

 تکالیف:

 تکالیف 1 تا 3 را از لینک زیر دانلود و روز امتحان یا روز ارائه سمینار بر روی CD بصورت 3 فایل word جداگانه همراه با تحقیقهای خود شامل پاورپوینت و فایلهای مربوط در فولدر جداگانه تحویل نمائید.

  http://research.iaun.ac.ir/pd/saeed-nasri/

 تکلیف 1: مسائل 1 تا 8 از تکلیف 1 خانم  منصوری را انجام دهید که در لینک فوق قرار داده شده است . تصاویر مورد نیاز در فولدر HW1  موجود است. 

بمنظور کمک به یادگیری شما برنامه های MATLAB تکلیف 1 و 3 که توسط یکی از دانشجویان فارغ التحصیل انجام گرفته ، در لینک فوق قرار داده شده است شما بکمک آن برنامه خود را اصلاح و در محیط MATLAB اجرا و نتایج را بدست آورید و گزارش خود را تکمیل نمایید

 تکلیف 2: برگزیده ای از تکالیف 1 تا 6 بینائی ماشین که در لینک فوق قرار داده شده است .

تکلیف 3: مسائل 1 تا 4 از تکلیف 2 خانم  منصوری را انجام دهید که در لینک فوق قرار داده شده است . تصاویر مورد نیاز در فولدر HW1 و Image موجود است. 

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

/ 0 نظر / 85 بازدید